โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพลวย ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

096 6358503

นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดเกาะพลวย

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

โรงเรียนบ้านเกาะพลวย  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512   ตามหนังสืออนุญาตของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ อสฎ. 03/469  วันที่ 19  มีนาคม   พ.ศ. 2512

นายพร้อม ใจเยี่ยม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่ ในโรงเรียนบ้านเกาะพลวยเป็นคนแรก คณะกรรมการผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนได้จัดให้มีงานฉลองโรงเรียน และเปิดป้ายโรงเรียนขึ้นในวันที่   29 และ 30  เมษายน  พ.ศ.  2512    และพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2512  โดยมีนายนิรันดร์      นิโรจน์   ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเกาะสมุยมาเป็นประธานในพิธี

ประวัติความเป็นมาเกาะพลวยเป็นเกาะใหญ่เป็นอันดับ 3  รองจากเกาะสมุย  และเกาะพะงัน มีราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณ 170 ครัวเรือน     เกาะนี้เป็นเกาะหวงห้ามในฐานะที่มีนกนางแอ่น   ห้ามบุคคลขึ้นมาอาศัย    แต่เกิดการย้ายถิ่นในการทำมาหากินของราษฎร  ประชาชนที่อาศัยตามเกาะต่างๆ เริ่มอพยพมายังเกาะพลวยมากขึ้น  และเริ่มมีคนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ   ทั้งที่มีกฎหมายห้ามแต่คนก็อพยพมาอยู่ซึ่งอยู่คนละซีกกับถ้ำนกนางแอ่นจึงอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีฝ่ายใดเสียผลประโยชน์

จากความเป็นมาในการขอจัดตั้งโรงเรียนใหม่บนเกาะแห่งนี้  เดิมเป็นมาอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐาน แต่เมื่อ  นายแคล้ว วิทิพย์รอด ได้ย้ายมารับตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอเกาะสมุย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2509   ก็ได้เริ่มประสานขอจัดตั้งโรงเรียนในปีการศึกษา 2510 ให้ทำการออกสำรวจหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ ที่สมควรจัดตั้งโรงเรียน    เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   แต่ผลการดำเนินงานครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะทางฝ่ายปกครองคิดว่าเกาะพลวยเป็นชุมชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน   ต่อมานายดำ ขวยเจริญ   ชาวบ้านเกาะพลวย   ได้ติดต่อประสานไปยัง นายแคล้ว วิทิพย์รอด   แต่ไม่ประสบความสำเร็จอีก     จนในปีการศึกษา 2512   นายดิลก  สุทธิกลม นายอำเภอเกาะสมุย   ได้มองเห็นความสำคัญของการจัดศึกษา    จึงได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่เกาะพลวย    ปรากฏว่านายคล้าย จิตพิทักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนได้  และในปีเดียวกันนี้ สมเด็จพระราชชนนีได้เสด็จประพาสหมู่เกาะอ่างทองและเยี่ยมเยือนราษฎรบ้านเกาะพลวย พระองค์ทรงพระราชทานเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้สร้างโรงเรียนและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์    ภายในปี 2559  โรงเรียนบ้านเกาะพลวยจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนพัฒนาบุคลากรอย่างมีอาชีพ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สืบสานประเพณี  มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม  ใช้พลังงานทดแทน  ผู้เรียนมีสัมมาคาราวะ  นักเรียนเก่งดีมีสุข   นำพาสู่อาเซียน

ปรัชญา

อตตหิ อตตโน  นาโถ :  ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2.การบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.ระดมทรัยากรและทุนเพื่อจัดการศึกษา
4.ส่งเสริมให้ครได้ัรับการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดการศึกษา
6.ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
7.ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์

 
1. ผู้เรี่ยนมีคุณภาพเป็นคนที่สมบูรณ์
2.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
3.มีงบประมาณและสื่อเทคโนโลยีเพียงพอในการจัดการศึกษา
4.ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นครูมือาชีพ
5.มีการร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
6.สภาพแวดล้อมดี  ร่มรื่น  เอื้อต่อการเรียนรู้

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์