โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะพลวย ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

096 6358503

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 2 7 1
อนุบาล 3 4 4 8 1
รวมชั้นอนุบาล 9 6 15 2
ป.1 5 1 6 1
ป.2 2 4 6 1
ป.3 4 1 5 1
ป.4 2 2 4 1
ป.5 2 2 4 1
ป.6 0 2 2 1
รวมชั้นประถมศึกษา 15 12 27 6
ม.1 3 1 4 1
ม.2 6 2 8 1
ม.3 1 3 4 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 10 6 16 3
รวมทั้งหมด 34 24 58 11